21/04/2024 21:58

Uslovi korišćenja

Korišćenjem web sajta Glasno.rs, prihvatate ove Uslove korišćenja.

Pravila komentarisanja

Svi komentari i poruke objavljeni na web portalu su privatno mišljenje autora i komentatora i ne predstavljaju stavove vlasnika web portala, njegove administracije i redakcije portala Glasno.rs.

Vlasnik portala Glasno.rs i redakcija ne odgovaraju za tačnost, potpunost i istinitost sadržine postavljenih poruka i komentara, niti stavova iznetih u njima.

Korišćenjem ovog web portala obavezujete se da nećete postavljati poruke ili komentare koji sadrže uvrede, pretnje, psovke, pornografiju, vulgarne izraze, klevete, pozive na nasilje, izražavanje nacionalne netrpeljivosti, nazivanje pripadnika drugih nacionalnosti pogrdnim imenima. Svi oblici nacionalne, rasne, verske, seksualne, rodne i bilo kakve druge mržnje i/ili netolerancije su zabranjeni.

Ukoliko vidite komentar ili poruku za koji smatrate da je u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja, bez obzira da li je upućen vama ili nekom drugom korisniku, ili smatrate da je neprimeren, uvredljiv, da ima nedozvoljen sadržaj, da je u pitanju spam ili nešto drugo od prethodno navedenog, molimo vas da obavestite administratora.

Zaštita prava autora

Obaveštavamo vas da je zabranjeno neovlašćeno skidanje i korišćenje tekstova i fotografija koji budu postavljeni na web portalu, u bilo koje svrhe, bez prethodnog kontaktiranja redakcije portala Glasno.rs. Svaki korisnik koji na ovaj način povredi tuđe autorsko pravo odgovoran je za svu štetu koju portal Glasno.rs pretrpi i dužan je da je nadoknadi.

Vlasnik i redakcija portala Glasno.rs zadržavaju pravo promene Uslova korišćenja web portala bez upozorenja korisnicima. Korišćenjem bilo kog sadržaja na web portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima korišćenja.